ALGEMENE VOORWAARDEN ARTISTIC SOLUTIONS


§ 01 - DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912.

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Filmisch werk: filmische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde filmische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Audio werk: audio-technische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde audio-technische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch en/of Filmisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD, Bluray, memory-stick of geheugenkaart.

Geluidsdrager: de drager waarop audio-technisch werk is vastgelegd, zoals een CD-rom, CD, DVD, Bluray, memory-stick of geheugenkaart.

Fotograaf / Videograaf / Geluidstechnicus: John van Kleef, Artistic Solutions, Discus Records  in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.


§ 02 - TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Artistic Solutions en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


§ 03 - OFFERTE

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Artistic Solutions heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.

§ 04 - VERGOEDING

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Artistic Solutions gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Artistic Solutions naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Artistic Solutions onder meer zal kunnen aanknopen bij

(1) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van Artistic Solutions in rekening gebracht,

(2) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,

(3) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen / videografen / geluidstechnici in rekening worden gebracht, en

(4) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat Artistic Solutions hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.


§ 05 - FACTUUR EN BETALING

5.1 De Wederpartij zal de factuur van Artistic Solutions op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Artistic Solutions heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan Artistic Solutions verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Artistic Solutions heeft verstrekt.

5.4 Indien Artistic Solutions het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch / Filmisch / Audio werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Artistic Solutions nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Artistic Solutions dan ook.


§ 06 - BEWIJSEXEMPLAAR

Bij openbaarmaking van een Fotografisch / Filmisch / Audio werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Artistic Solutions te doen toekomen.


§ 07 - LEVERING

7.1 Beeld- en geluidsdragers worden geleverd in het pand waar Artistic Solutions zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beeld- en Geluidsdragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beeld- en Geluidsdragers dragers door Artistic Solutions onbeschadigd retour zijn ontvangen.

7.2 Digitale bestanden met Fotografische / Filmische / Audio werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

7.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Artistic Solutions vastgesteld.

7.4 Indien Artistic Solutions en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Artistic Solutions het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

7.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd
indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.


§ 08 - KLACHTEN

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische / Filmische / Audio werken schriftelijk aan Artistic Solutions te worden medegedeeld. Artistic Solutions heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.


§ 09 - BEZIT / EIGENDOM  BEELD EN GELUIDSDRAGERS

9.1 Indien niet is overeengekomen dat Beeld en Geluidsdragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Artistic Solutions zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Artistic Solutions.

9.2 Indien Fotografische / Filmische / Audio werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Artistic Solutions.

9.3 Indien een Beelddrager / Geluidsdrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Artistic Solutions is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

9.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager / Geluidsdrager is de Wederpartij gehouden de schade die Artistic Solutions hierdoor lijdt te vergoeden.

9.5 Beelddragers / Geluidsdragers blijven eigendom van Artistic Solutions. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.


§ 10 - OPDRACHT

10.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Artistic Solutions zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische / Filmische / Audio werken te maken en/of te leveren.

10.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Artistic Solutions. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Artiest aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Artistic Solutions overeenkomstig de offerte.

10.3 Bij het aangaan van een opdrachtovereenkomst zal Artistic Solutions een aanbetaling verlangen overeenkomstig de offerte. De aanbetaling dient te worden voldaan voor aanvang van de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtovereenkomst. Vanaf het moment dat de werkzaamheden hebben aangevangen is de aanbetaling onherroepelijk.

10.4 Zowel de opdrachtgever als Artistic Solutions behoud zich het recht voor om, indien de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtovereenkomst in het geheel nog niet zijn aangevangen, de opdrachtovereenkomst binnen 7 dagen na aanvaarding en ondertekening te ontbinden, zulks zonder opgave van reden. De gedane aanbetaling zal dan door Artistic Solutions aan de opdrachtgever worden geretourneerd, met aftrek van de reeds gemaakte kosten die direct gerelateerd zijn aan het tot stand komen van de overeenkomst, zoals bijv.  reiskostenvergoedingen, administratieve vergoedingen, voorbereidingen en tijd.

10.5 Artistic Solutions heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

10.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Artistic Solutions volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Artistic Solutions werkt en samenwerkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

10.7 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Artistic Solutions slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Artistic Solutions is geretourneerd.

10.8 In geval van een eenzijdige totale annulering van de opdrachtovereenkomst door de Wederpartij of annulering van een deel of delen van de opdrachtovereenkomst door de Wederpartij, zulks na het ondertekenen van de opdrachtovereenkomst op elk en ieder moment na de 7 dagen afkoel periode zoals omschreven in § 10.4 en ongeacht welke reden, behoud Artistic Solutions het recht op de volledige overeengekomen vergoeding zoals omschreven in de opdrachtovereenkomst, mogelijk in overleg nog te verminderen met de nog niet gemaakte kosten. Het restbedrag waar Wederpartij mogelijk recht op zal menen te hebben zal echter nooit meer bedragen dan een maximum bedrag gelijk aan, of ten hoogste 40% van de volledige overeengekomen vergoeding conform de opdrachtovereenkomst, mogelijk verminderd met eventuele en alle gederfde inkomsten jegens Artistic Solutions als gevolg van deze door Wederpartij eenzijdig aangevoerde contractontbinding.


§ 11 - INTERNET

11.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische / Filmische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels. Audio werken zullen gebonden zijn aan een maximale tijdsduur van 45 seconden.

11.2 De Wederpartij zal van de Fotografische / Filmische / Audio werken geen andere kopieën maken, digitaal of anderszins, dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische / Filmische / Audio werk wissen dan wel vernietigen.

11.3 De Wederpartij zal Artistic Solutions vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch / Filmisch / Audio werk is afgebeeld of te horen is. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Artistic Solutions verstrekken.


§ 12 - AUTEURSRECHT

12.1 Het auteursrecht op de Fotografische / Filmische / Audio werken berust bij Artistic Solutions.

12.2 Indien het auteursrecht van vastgelegde werken (zowel fotografisch / filmisch / audio) toebehoort aan derden, dient De Wederpartij te zorgen voor alle benodigde ontheffingen c.q. vrijwaringen en wettelijke vergoedingen af te dragen conform de auteurswet om het betreffende auteursrechtelijk beschermde te mogen gebruiken. In geval van geluidsopnames,  CD producties en geluidsfragmenten in Filmische werken kan Artistic Solutions in opdracht van De Wederpartij zorg dragen voor de afdrachten van de wettelijk verplichte af te dragen auteursrechten aan Buma / Stemra. Voor deze opdracht zullen extra kosten in rekening worden gebracht door Artistic Solutions.

12.3 Voor overige bepalingen en voorwaarden m.b.t. het auteursrecht zie § 17


§ 13 - LICENTIE

13.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch / Filmisch / Audio werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Artistic Solutions is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

13.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Artistic Solutions, hebben bedoeld.

13.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

13.4 Indien door Artistic Solutions toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeld- of geluidmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.


§ 14 - INBREUK OP AUTEURSRECHT

14.1 Elk gebruik van een Fotografisch / Filmisch / Audio werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Artistic Solutions.

14.2 Bij inbreuk komt Artistic Solutions een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Artistic Solutions gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


§ 15 - NAAMSVERMELDING

15.1 De naam van Artistic Solutions dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch / Filmisch / Audio werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch / Filmisch / Audio werk in de publicatie te worden opgenomen.

15.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Artistic Solutions een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Artistic Solutions gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Artistic Solutions op deze reproducties wordt aangebracht.


§ 16 - PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

16.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch / Filmisch / Audio werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Artistic Solutions conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

16.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt Artistic Solutions een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Artistic Solutions gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


§ 17 - RECHTEN VAN DERDEN

17.1 De Wederpartij die een Fotografisch / Filmisch / Audio werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden, componisten, tekstschrijvers en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Artistic Solutions van alle aanspraken.


§ 18 - AANSPRAKELIJKHEID ARTIEST

Artistic Solutions is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Artiest of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.


§ 19 - FAILLISSEMENT / SURSÉANCE

Zowel Artistic Solutions als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Artistic Solutions het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.


§ 20 - RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE


20.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

20.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Artistic Solutions en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
IJssellaan 187
2806 TH  Gouda
Telefoon: 0182-785434
Mobiel: 0650-544755
Copyright © 2006 by "Artistic Solutions" - All Rights reserved - KVK 24392133 - Lees Algemene Voorwaarden